Contact

Sint Jozefstraat 2          Hoge Ham 112              Beekstraat 54           Zwerfkei 5

5753AV Deurne            5104JK Dongen             6001BJ Weert          6581 HN Malden

 

Tel: +(31)6-41504800                                       Kvk: 67225918

www.puremammacare.nl                                   Rek.nr: NL02RABO0314022872

info@puremammacare.nl                                   Btw nr: NL001779292B78

www.puremammacare-webshop.nl

info@puremammacare-webshop.nl

                                                                                       

 

Vernieuwen
Privacy policy
Pure Mammacare hecht veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens. In dit
privacy beleid willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met
persoonsgegevens.
Wij doen er alles aan om jouw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met
persoonsgegevens. Pure Mammacare houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en
regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee
dat wij in ieder geval:
– je persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt,
deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacy beleid.
– verwerking van je persoonsgegevens beperkt blijft tot enkel die gegevens welke minimaal nodig
zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
– vragen om je uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van jouw
persoonsgegevens.
– passende technische en/of organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging
van jouw persoonsgegevens gewaarborgd is.
– geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de
doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
– op de hoogte zijn van jouw rechten omtrent je persoonsgegevens, je hier op willen wijzen en deze
respecteren.
Als Pure Mammacare zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens.
Indien je na het doornemen van ons privacy beleid, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of
contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens::
Pure Mammacare
Sint Jozefstraat 2
5753 AV Deurne
info@puremammacare.nl
06 - 41 50 48 00
Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens
Je persoonsgegevens worden door Pure Mammacare verwerkt ten behoeve van de volgende
doeleinden:
– Het geven van uw behandeling
– Het versturen van afspraak herinnering via mail / app / messenger / factuur
– Het declareren van uw behandeling via zorgverzekering
Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van je vragen:
Naam / voorletters / tussenvoegsel /Adres /Postcode /Plaats /Telefoonnummer / E-mailadres/
Geslacht / Geboortedatum / Gegevens over gezondheid

Verstrekking aan derden
De gegevens die je aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is
voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo maken wij gebruik van een derde partij
voor declaratie van uw behandeling. En geven een behandelverslag aan uw huisarts wanneer dit
nodig is. Wij als Pure Mammacare geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee
we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij
hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.
Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit
wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een
onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te
verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens
delen met derden indien jij ons hier schriftelijk toestemming voor geeft. Wij verstrekken geen
persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.
Minderjarigen
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar)
indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke
vertegenwoordiger.
Bewaartermijn
Pure Mammacare bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel
waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.
Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens
van jou te beschermen tegen onrechtmatige verwerking.
Rechten omtrent je gegevens
Je hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke we van je hebben.
Tevens kan je bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens (of een deel hiervan)
door ons of door een van onze verwerkers. Ook heb je het recht de door jou verstrekte gegevens
door ons te laten overdragen aan jouzelf of direct aan een andere partij indien gewenst. Wij kunnen
je logischerwijs vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde
verzoeken.
Klachten
Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens vragen we je hierover met
ons contact op te nemen. Kom je hier niet met ons uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. Je
hebt het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende
autoriteit op het gebied van privacy.
Als je naar aanleiding van onze privacy policy nog vragen of opmerkingen hebt neem dan contact met
ons op!”(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)

Winkelwagen

Geen artikelen in winkelwagen.
© 2020 - 2024 Puremammacare-webshop | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel